บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คือหนึ่งในผู้นำทางด้านออกแบบและติดตั้งงานระบบบริหารจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม แบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมระยะไกลผ่านระบบเน็ตเวอร์คได้ เราคือตัวแทนจำหน่ายในหลายๆ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก และครอบคลุมทุกการใช้งานของระบบควบคุมอาคาร เราคือผู้เชียวชาญงานติดตั้งทั้งในอาคาร โรงพยาบาล โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และสำนักงานต่างๆ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อขยายขอบเขตและขอบข่าย ของสินค้าเพื่อให้บริการในทุกๆ ความต้องการของลูกค้า เรามีการอบรมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทุกๆ คู่ค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ทีมงานที่เข้มแข็ง เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ความต้องการ

การให้บริการทางธุรกิจ (Core Business)

  • ออกแบบ และติดตั้งระบบ Building Management System (BMS)
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบการบริหารจัดการพลังงานอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุม บริหารจัดการเครื่องทำความเย็นอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการแสงสว่างอัตโนมัติ
  • ออกแบบ และติดตั้งระบบตรวจวัด แจ้งเตือนอุณหภูมิอัตโนมัติ สำหรับตู้แช่ยา
  • จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมระบบ BMS, Power meter, Thermostat ฯลฯ

ติดตั้ง และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุม แบบ Network ได้แก่
– Digital Power Meter
– Electronic Thermostat
– Temperature & Humidity Monitor
– Power Loss Monitor
– Solar Cell
– Variable Speed Drive
– Online Monitoring เช่น  BOD, COD, pH, DO เป็นต้น

About us

      บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 เพื่อมุ่งเน้นงานด้านการออกแบบบริหารจัดพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวความคิดการควบคุม ตรวจวัด ตรวจสอบ และรายงานผลด้วยระบบ Network และการควบคุมระยะไกล เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานระบบที่มีอยู่ ลดความสูญเสีย ลดภาระงานประจำ และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะที่สูงขึ้น และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ซึ่งระบบที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้แบบ Real time สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ และสามารถพยากรณ์แนวโน้มของเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “มุ่งมั่นพัฒนา ออกแบบและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐาน และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

พันธกิจ (Mission)

บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งพัฒนาโปรแกรมและองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้สามารถบริหารจัดการแบบโครงข่ายได้ เพื่อลดต้นทุนของลูกค้าและสามารถบริหารจัดการข้อมูลแบบร่วมศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ด้วยเทคโนโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไปสู่มาตรฐานอาคารเขียว เพื่อสิ่งแวล้อมและชุมชน

ค่านิยม

        J    =   Justice : คุณธรรมและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและคู่ค้า

        K   =   Knowledge : การเรียนรู้ การพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้งานให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

        A   =   Aesthetically :  ความคิดสร้างสรรค์มีสุนทรียภาพ ผสมผสานในการทำงาน มีความสุขที่จะได้คิดและทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

งานบริการ พลังงาน

Chiller Plant Management Systems

ระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น Chiller Plant Management Systems (CPMS) บริษัท เจก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งหวังในการพัฒนาระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น (Chiller Plant Management System) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและสามารถควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับการเติมโตทางเศรษฐกิจในอนาคต รายละเอียดระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น - ระบบการจัดการเครื่องทำความเย็นเป็น Direct Digital Controller... read more

Building Automation Systems

Building Automation Systems ในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีอาคาร อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการอาคารได้มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก มีการตอบสนองผู้ใช้งานในแต่ละด้านได้อย่างคล่องตัว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลของอาคาร หรือ ข้อมูลการใช้พลังงานที่ถูกต้องทำให้ผู้บริหารอาคารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ระบบบริหารจัดการอาคารสมัยใหม่ นั้น เป็นมุ่งเน้นเรื่องของการ เชื่อมต่อกันได้แบบเต็มรูปแบบ (Fully Integration) ของทุกๆ ระบบประกอบอาคาร ผ่านเครือข่าย... read more

XView Software For Power Monitoring & Peak Demand Control System

Power Monitoring & Peak Demand Control System ระบบตรวจวัด และบริหารจัดการพลังงาน ในยุคปัจจุบัน ทั้งราคาและความต้องการของพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้งบดุลหรือต้นทุนได้รับผลกระทบ ในการที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ผู้บริโภคจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้ • ใช้พลังงานไปมากน้อยเพียงใด? • อุปกรณ์หลักในการใช้พลังงานคืออะไร? • อุปกรณ์แต่ละตัวมีการใช้พลังงานเวลาใดบ้าง? • มีค่าใช้จ่ายของการใช้พลังงานมีมูลค่าเท่าไร? ดังนั้นเพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือหรือซอฟแวร์ที่ใช้ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รวมถึงแสดงผลต่างๆของการใช้พลังงาน โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสูด JKA... read more

XWEB WEB Server For Temperature & Humidity Control System

XWEB / WEB Server Air & Refrigeration Systems XWEB EVO เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุม จัดการและแนะนำระบบโดยใช้เทคโนโลยี WEB Server ในการควบคุม สามารถเรียกใช้งานได้หลายคนในเวลาเดียวกัน สามารถเรียกดูโดยอาศัยโปรแกรม Internet Explorer หรือ Netscape... read more

ผลงาน (References)

Bangkok Hospital PATTAYA

Bangkok Hospital RAYONG

Bangkok Hospital

Bangbo Hospital

Phyathai Hospital

Kantang Hospital

Vibhavadi Hospital

EENT. Hospital

Vibharam Hospital

PTT Public Company Limited

Nampu Plaza

Pacificpark

IMPERIAL WORD

Practika Co.,Ltd.

DHL

Manoonpol-Building

Thanalongkorn Tower

MCOT

Sport Authority of Thailand

Huachiew Chalermprakiet University

KMUTT

W D I (THAILAND) CO., LTD.